Privatumo Politika2019-12-07T21:42:38+00:00

Privatumo politika

Interneto svetainės https://sunrisevalleydih.lt/ privatumo politika

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įs- tatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.
Kaip ir dauguma interneto svetainių, Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro (SS- SIC) svetainė renka duomenis apie https://sunrisevalleydih.lt lankytojus. Tai padeda suprasti, kiek naudinga yra interneto svetainės informacija, ir kaip ją tobulinti ateityje. Rinkdami duomenis interneto svetainėje, visada vadovaujamės šia Privatumo politika, ku- rioje rasite išsamią informaciją apie tai, kokius duomenis renkame, kur šiuos duomenis naudojame, kiek laiko saugome ir kas turi prieigą prie šių duomenų.

Jūs turite daug teisių, kurios leidžia Jums kontroliuoti savo privatumą, ir mes užtikriname galimybę jomis pasinaudoti. Siekiame sudaryti Jums sąlygas naudotis savo teisėmis, tad toliau rasite informaciją, kaip tai galite padaryti.
Skirkite laiko perskaityti šią politiką ir, jei turėtumėte klausimų ar pastebėjimų dėl šios poli- tikos, susisiekite su mumis.

Jūsų duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (to- liau – SSMTP), viešosios įstaigos kodas 126224832, Saulėtekio al. 15, Vilnius.

Kokius duomenis renkame ir kaip juos naudojame
Interneto svetainės lankomumo statistika

Nuolat tobuliname savo interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Todėl mums būtina žinoti, kuri informacija yra aktualiausia svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iškokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys.
Šią informaciją renkame naudodami automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia už- fiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine.
Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – https://support.google.com/analytics/answer/ 1012034?hl=lten&ref_topic=6157800
Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamasįrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti gal- imus saugumo pažeidimus.

Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Slapukai (angl. Cookies)
Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompi- uteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrąlaiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžiųdydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.
Kaip naudojame slapukus?

Slapukai naudojami, kad būtų surinkta Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokia kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia inter- neto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.
Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interne- to svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti interneto sve- tainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsųpasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, suži- nosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti sla- pukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustaty- mus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Profiliavimas

Galime naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotume lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau svetainė nesukuria individualių as- meninių profilių kiekvienam lankytojui.
Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų
Prieigą prie statistinių duomenų apie SSSIC lankytojus turi SSMTP darbuotojai, dirbantys SSMTP rinkodaros ir IT srityje, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto sve- tainės tobulinimą.
Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti mūsų partneriai, kurie teikia interneto sve- tainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.
„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES priva- tumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/ dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Kiek ilgai išsaugome duomenis

Surinktus Jūsų asmens duomenis analizei naudojame iki trejų metų.
Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Susisiekę su mumis el. paštu info@ssmtp.lt galite pasinaudoti savo teise:
• susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis; prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis; jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymąarba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūs galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir vietos teisės aktų nuostatas.
Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, SSMTP išsaugos tik tokios in- formacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su SSMTP.
Galite išjungti slapukus per savo naršyklės nustatymus arba apsilankę čia:

• https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką. Atlikus pakeitimų, atnaujintas privatumo ap- saugos pareiškimas bus skelbiamas šiame tinklapyje. Rekomenduojame kiekvieną kartąapsilankius tinklapyje peržiūrėti šį privatumo apsaugos pranešimą, kad susipažintumėte su naujausia jo versija.

page3image49541504page3image49539968

Privacy Policy of the Website https://sunrisevalleydih.lt/

We are collecting data of our website’s visitors in accordance with the Law on Legal Pro- tection of Personal Data of the Republic of Lithuania, Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania and instructions of the controlling authorities.
Similarly to majority of other websites, the Sunrise Valley Digital Innovation Hub (SVDIH) website is also collecting data about visitors of https://sunrisevalleydih.lt. It helps to under- stand, how useful the website’s information is and how it should be improved in the future. When we are collecting data on the website, we are always following this Privacy Policy, where you can find thorough information about the data we collect, duration of their stor- age and persons, who have access to these data.

You have many rights that allow you controlling your privacy and we ensure that you would have an opportunity to use them. We endeavour at creating conditions for you to use your rights and thus you will find information below how to do this.
Take time to read this policy and contact us if you have any questions or comments about this policy.

Your data manager

Your personal data manager is Sunrise Valley Science and Technology Park (hereinafter – SVSTP), code of public institution 126224832, 15 Saulėtekio ave., Vilnius.

What data we are collecting and how we are using them
Website’s attendance statistics

We are constantly improving our website and want to make its usage easier. Therefore, we need to know what information is the most relevant for our visitors, how often they log in, what browsers and devices they are using, what content they read the most frequently, and from which regions they are – so similar demographical and statistical data are col- lected.
We are collecting this information using the automatic tool “Google Analytics” that allows us recording and analysing, how the visitors are using the website.
More information, how “Google Analytics” is operating and what kind of information this tool allows collecting and analysing is available here: https://support.google.com/analytics/ answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800
You may turn off the function of collection of your data at any time as described here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Server’s records

The server, where the website is located, may also record the inquiries made to the server (address of the website you open, the device or browser you are using, your IP address and time of logging-in). These data are used for technical purposes – in order to ensure proper and safe operation of the website and to examine possible safety violations.

The ground for collection and usage of these data is lawful interest to ensure technical ac- cessibility and safety of the website.

Cookies
What are cookies?

A cookie is a small textual element that the website saves in your computer or mobile de- vice when you visit a website. Therefore, the website may remember your actions and set- tings for certain period (such as user ID, language, font size and other visual settings) so that you will not need to enter them repeatedly when the website is visited or its individual pages are browsed.

How are we using cookies?

The cookies are used to collect the data of your IP address and browsing, such as visited websites and time spent on each of them. Thus the website is able to remember your sys- tem and settings.
Other cookies allow monitoring the website’s flows and users’ actions in the website – these data are used for analysis of the visitors’ behaviour and for improvement of visit’s experience. These cookies are installed and used with the help of tool “Google Analytics”. The cookies are installed in your device only upon your consent, save for the cookies nec- essary exclusively for technical functioning of the website. It should be noted that if you do not allow the website to use cookies, some functions of the website may not be completely or partially available.

The legal ground to use cookies is lawful interest to ensure technical functioning of the website. If the cookies are used to memorize your options and to collect statistics, your consent serves as a legal ground for usage of cookies.

How to manage the cookies?

You may control and/or delete the cookies at any time – more information is available at http://www.youronlinechoices.com/. You may delete all the cookies already present in the device; moreover, it is possible to set prohibition to install cookies in most of the browsers. However, if you do this, you will probably have to enter manually all the desired settings every time you visit the website. Moreover, some services and functions may not be avail- able.

Profiling

We may use the statistical data of the website’s visitors in order to analyse the attendance and demographical tendencies; however, the website does not create individual personal profile for each visitor.

Who has access to Your data

The SVSTP employee working in the marketing and IT areas and responsible for the data analysis and website’s improvement may access the statistical data about the SVDIH visi- tors.
Besides, our partners may have access to the technical entries if they are providing web- site’s content management tools or hosting services.

The tool “Google Analytics” is granted by the company “Google Inc.” (the USA company), so it may also access statistical data collected using this tool. “Google Inc.” has undertak- en to apply the principles of the EU-US Privacy Shield that guarantee that the service provider meets the requirements of the EU privacy standards. The contractual obligations to ensure privacy are also applicable to such a provider. More information is available at https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

How long we are keeping data

We use the collected data for analysis for up to three years.
The cookies are usually valid briefly (one day, one week or one month), but in some cases they may be valid for up to one year.

Your rights and their usage

If you contact us by e-mail info@ssmtp.lt, you may use your right:

•to access your processed personal data;
•to ask to correct your personal data;
•to ask to delete your personal data;
•if applicable, to revoke consent for processing of your personal data.
In some cases, you are entitled to ask to restrict processing of your personal data or not to agree with such processing.

You may use your rights in accordance with the current EU and domestic legislation.
If your personal data are deleted upon your request, SVSTP will preserve only copies of such information that are necessary to protect legal interests of the third parties, to comply with the obligations of the authorities, to solve disputes, to recognize interference or to oblige to comply with aby agreements made with SVSTP.
You may turn off the cookies via your browser’s settings or by visiting the following: •https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
•http://www.youronlinechoices.com/

Right to complain

If you believe that your rights to privacy have been violated, you may lodge a complaint to competent authority in the EU Member State of your residence. The contact data of such authorities are available at http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm? item_id=612080.

CHANGES

We reserve the right to change this Privacy Policy. When any changes are made, the up- dated privacy protection statement will be posted on this website. It is recommended to review this privacy protection statement every time you visit the website so that you could get familiar with its latest version.